Badi
Causes

Construction (badi)

Badi

Badi.jpg

Prerna Kaksh (surya Gate)

Bhakti Kaksh (surya Gate)

Karuna Kaksh (surya Gate)

Seva Kaksh (surya Gate)